Genealogie van het geslacht Symon Jacobs (van der Zwaan) uit Leeuwarden

Hieronder staat een beknopte genealogie (zonder uitgebreide biografische gegevens en bronverwijzingen) met het doel in contact te komen met familieleden, genealogen en andere geïnteresseerden. De genealogie is uitgewerkt tot en met generatie 7 vanwege privacy overwegingen. Heeft u opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Neem dan contact met mij op. Mijn e-mailadres is meel.gif

 


Leeuwaarden_Handgekleurde_kopergravure_in_1740_uitgegeven_door_H._de_Leth.jpg

(Plan van de STAD LEEUWAARDEN. (Handgekleurde kopergravure, in 1740 uitgegeven door H. de Leth.)

I. Symon Jacobs, geb. Leeuwarden, tr. Leeuwarden 11 juli 1745 Grietie Pieters, geb. Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, ged. Leeuwarden 3 dec. 1747.
2. Petrus (Pytter) Symons, volgt IIa.
3. Jacob, ged. Leeuwarden 6 okt. 1752.
4. Hyke (Yke) Simons van der Zwaan, ged. Leeuwarden 22 dec. 1754, † ald. 19 april 1829, tr. Leeuwarden 29 nov. 1789 Johan Philip Eberling, geb. Nassau - Dietz (Duitsland) omstr. febr. 1753, grofsmid (1824), † Leeuwarden 22 aug. 1824.
5. Jacob Symons, volgt IIb.
6. Aaltie, ged. Leeuwarden 10 dec. 1758.
7. Dirk (Durk Symons), volgt IIc.
8. Gerryt Symens, volgt IId.

IIa. Petrus (Pytter) Symons, ged. Leeuwarden 8 nov. 1750, tr. Deinum juni 1776 Tyttje Fransen, geb. Deinum.
Uit dit huwelijk:
1. Symen, geb. Leeuwarden 14 juni 1777.
2. Simon Pieters, volgt IIIa.

IIb. Jacob Symons, ged. Leeuwarden 26 dec. 1756, tr. Leeuwarden 17 mei 1778 Maryke Oenes Braaksma, ged. Leeuwarden 21 maart 1756, dr. van Oene en Acke Pieters.
Uit dit huwelijk:
Margrieta (Grietje) Jacobs van der Zwaan, geb. Leeuwarden 14 dec. 1781, arbeidster (1829), † Leeuwarden 13 aug. 1829, tr. Leeuwarden 13 sept. 1807 Jurjen Hasker, geb. Leeuwarden omstr. 1780, zonder beroep (1846), † Leeuwarden 22 jan. 1846, zn. van Jan en Trijntje.

IIc. Dirk (Durk Symons) van der Zwaan, ged. Leeuwarden 30 nov. 1760, sleeper (1823), † Leeuwarden 31 mei 1823, tr. Leeuwarden 12 mei 1782 Trijntje Eintis, geb. Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1. Petertie Dirks van der Zwaan, geb. Leeuwarden 18 nov. 1782, proveniersche (1856), † Leeuwarden 8 maart 1856, tr. Leeuwarden 31 okt. 1802 Jan Wesbonk (Westbonk), ged. Leeuwarden 7 maart 1770, turfdrager, zonder beroep (1850), † Leeuwarden 15 maart 1850, zn. van Jan Westbonk en Johanna Jillis Wagenaar.
2. Symon van der Zwaan, geb. Leeuwarden 9 mei 1786.

IId. Gerryt Symens van der Swaan, ged. Leeuwarden 17 april 1763, tr. Leeuwarden 15 mei 1785 Berber Lieuwes, geb. Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Margaretha (Grietje), volgt IIIb.
2. Aaltie van der Swaan, geb. Leeuwarden 19 febr. 1788, naaister, † vóór dec. 1831, tr. Leeuwarden 14 mei 1815 Christiaan Jans van der Vegt, geb. Leeuwarden 8 nov. 1789, opperman, sjouwerman, † Leeuwarden 8 mei 1852, zn. van Jan Gabriels en Feikje Christiaans; hij hertr. Leeuwarden 11 dec. 1831 Anna Maria Klebach.

IIIa. Simon Pieters van der Zwaan, geb. Leeuwarden 5 febr. 1780, voerman, sleper, † Leeuwarden 16 dec. 1831, tr. Leeuwarden 23 mei 1802 Catharina Johannes (Caatie) Zandstra, geb. Leeuwarden 27 okt. 1776, slepersche (1843), zonder beroep (1862), † Leeuwarden 8 dec. 1862, dr. van Johannes Clases en Anna Schoenmeyer.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje Simons van der Zwaan, ged. Leeuwarden 15 juni 1803, zonder beroep (1843), † Leeuwarden 6 aug. 1843.
2. Ykke Symens van der Zwaan, geb. Leeuwarden 23 dec. 1805, † ald. 15 nov. 1835, tr. Leeuwarden 18 dec. 1825 Andries Harmens Kraak, geb. Peperga omstr. 1794, huisbediende (1825, 1836), † Leeuwarden 16 april 1839, zn. van Harmen Jans en Grietjen Andries; hij hertr. Leeuwarden 15 nov. 1837 Antje Jans Visser.
3. Johannes Simons van der Zwaan, geb. Leeuwarden 30 juni 1808, sleper (1836), † Leeuwarden 19 juli 1836.
4. Anna Margaretha van der Zwaan, geb. Leeuwarden 31 juli 1810, † ald. 1 aug. 1846, tr. Leeuwarden 20 mei 1832 Coenraad de Kant, geb. Leeuwarden 5 juni 1809, baardscheerder (1836), † Utrecht 8 april 1872, zn. van Pieter de Kan en Cornelia Tremper; hij hertr. Leeuwarden 12 mei 1847 Femmetje Buis.
5. Trijntje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 12 juli 1813, † ald. 2 april 1843, tr. Leeuwarden 23 mei 1838 Wiemer Wiemers, ged. Leeuwarden 7 nov. 1810, guardenier (1843), † Leeuwarden 4 dec. 1843, zn. van Johannes en Roelofke Dirks van der Sluis.
6. Jan Philip van der Zwaan, geb. Leeuwarden 18 jan. 1816, † ald. 22 aug. 1816.
7. Johan Philip, volgt IVa.
8. Tietje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 9 okt. 1819, † ald. 22 jan. 1838.

IIIb. Maria Margaretha (Grietje) van der Swaan, geb. Leeuwarden 7 april 1786, arbeidster (1858), † Leeuwarden 3 okt. 1858, tr. Leeuwarden 18 okt. 1807 Symon Jurjens Kok, geb. Leeuwarden 21 nov. 1788, zn. van Jurjen Symons en Ake Jans.
Haar kinderen uit onbekende relatie:
1. Lieuwe, volgt IVb.
2. Grietje van der Zwaan, geb. omstr. 1817, † Leeuwarden 19 juni 1901, tr. Leeuwarden 13 dec. 1846 Willem van den Bogert, geb. Gouda 18 mei 1814, † Leeuwarden 20 juni 1855, zn. van Jan en Johanna Witting.

IVa. Johan Philip van der Zwaan, geb. Leeuwarden 24 april 1817, sleper (1843), vigilanthouder (1862), voerman (1865), meubelmaker (1876), † Leeuwarden 3 juli 1883, tr. 1e Leeuwarden 26 febr. 1840 Antje Brugman, geb. Leeuwarden 13 mei 1817, † ald. 10 sept. 1862, dr. van Johan Hendrik en Hendrikje Rozenberg; tr. 2e Leeuwarden 18 maart 1868 Geertje Sybrens van Smeden, geb. Franeker 6 sept. 1831, † Leeuwarden 23 maart 1877, dr. van Sybren Baukes en Grietje Johannes Oosterbaan en wed. van Willem Schuurhof.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina van der Zwaan, geb. Leeuwarden 15 jan. 1841, † Bussum 8 april 1918, tr. Leeuwarden 16 sept. 1863 Pieter Hoekstra, geb. Leeuwarden 13 dec. 1839, directeur van de strafgevangenis te Utrecht, † Utrecht 19 maart 1902, zn. van Sybe en Antje Kingma.
2. Johan Hendrik, volgt Va.
3. Simon Pieter van der Zwaan, geb. Leeuwarden 6 juni 1844, † ald. 1 sept. 1847.
4. Simon Pieter, volgt Vb.
Uit het tweede huwelijk:
5. NN van der Zwaan, geb. Leeuwarden 3 juni 1869, † ald. 3 juni 1869.
6. Johannes Syberen van der Zwaan, geb. Leeuwarden 4 maart 1871.

Catharina_van_der_Zwaan.jpg Hoekstra.jpg

Catharina van der Zwaan (IVa-1) en Pieter Hoekstra. (Collectie Stichting de Jelsumer Hoekstra's)

IVb. Lieuwe van der Zwaan, geb. Leeuwarden 3 april 1815, touwslagersknecht, † Leeuwarden 26 jan. 1888, tr. 1e Leeuwarden 28 nov. 1841 Geertje Koster, geb. omstr. 1816, † Leeuwarden 16 sept. 1847; tr. 2e Leeuwarden 12 maart 1848 Berber (Betje) Horsman, geb. Leeuwarden 1 juni 1818, † ald. 1 maart 1883, dr. van Harmanus Nicolaas en Trijntje Pieters Binksma en wed. van Hendrik Tuinstra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 21 nov. 1840, † ald. 25 aug. 1859.
2. Janke van der Zwaan, geb. Leeuwarden 9 mei 1842, † ald. 17 sept. 1847.
3. Lodewijk van der Zwaan, geb. Leeuwarden 13 juli 1844, † ald. 22 febr. 1909.
Uit het tweede huwelijk:
4. Harmanus Nicolaas van der Zwaan, geb. Leeuwarden 22 sept. 1849, † ald. 9 maart 1856.
5. Aaltje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 17 juli 1851, † ald. 15 maart 1857.
6. Dirk, volgt Vc.
7. Trijntje, volgt Vd.
8. Hermanus Nicolaas van der Zwaan, geb. Leeuwarden 18 febr. 1858, † ald. 6 aug. 1860.
9. NN van der Zwaan, geb. Leeuwarden 14 mei 1860, † ald. 14 mei 1860.

Va. Johan Hendrik van der Zwaan, geb. Leeuwarden 10 april 1842, voerman (1865), huisknecht (1897), † Leeuwarden 9 sept. 1911, tr. 1e Leeuwarden 15 nov. 1865 Trijntje van der Zee, geb. Leeuwarden 30 jan. 1842, zonder beroep(1865), † Leeuwarden 8 april 1870, dr. van Eke en Sytske Koning; tr. 2e Menaldumadeel 6 juli 1871 Dieuwke van Houten, geb. Bolsward 26 juli 1841, † Leeuwarden 2 jan. 1917, dr. van Hubert Aukes en Sybrichje Lieuwes Tolstra.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sytske van der Zwaan, geb. Leeuwarden 19 okt. 1866, tr. Leeuwarden 12 mei 1888 Cornelis Giskes, geb. Zaandam omstr. 1861, schippersknecht (1888), † Zaandam 10 juli 1912, zn. van Gerrit en Neeltje Otte.
2. Johan Philip van der Zwaan, geb. Leeuwarden 30 jan. 1868, bottelier (1897), schrijver posterijen (1910), tr. 1e Amsterdam 17 febr. 1897 (door echtsch. ontbonden Koudekerk 4 maart 1910) Paulina Cappendijk, geb. Graauw en Langendam 14 mei 1872, † Buren 20 aug. 1934, dr. van Theodorus en Cornelia Kint; zij hertr. Amsterdam 22 juni 1911 Johan Hendrik Kaljee en tr. 3e Amsterdam 22 okt. 1925 Johannes Marinus van den Hoven; tr. 2e Oost- en West-Souburg 5 okt. 1910 Geesje Visscher, geb. Avereest 3 sept. 1868, dr. van Jacob en Hendrikje Kiefte.
3. Eelke, volgt VIa.
Uit het tweede huwelijk:
4. Antje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 19 dec. 1872.
5. NN van der Zwaan, geb. Leeuwarden 17 dec. 1874, † ald. 17 dec. 1874.

Vb. Simon Pieter van der Zwaan, geb. Leeuwarden 12 nov. 1847, werkman, † Amsterdam 5 aug. 1892, tr. Leeuwarden 9 mei 1871 Anna Juliana Grenzenberg, geb. Dokkum 3 nov. 1844, dr. van Jacob Johannes en Theodora Muhlschlegel (Mulslegel).
Uit dit huwelijk:
1. Johan Philip, volgt VIb.
2. Jakob Johannes, volgt VIc.
3. Simon Pieter, volgt VId.
4. Ieme van der Zwaan, geb. Leeuwarden 23 dec. 1877, † ald. 17 nov. 1880.
5. Ieme van der Zwaan, geb. Leeuwarden 5 dec. 1880, † ald. 7 sept. 1881.

Vc. Dirk van der Zwaan, geb. Leeuwarden 3 juli 1853, smid (1918), † Leeuwarden 27 april 1933, tr. 1e Leeuwarden 11 mei 1878 Johanna Baarsma, geb. Leeuwarden 25 febr. 1853, † ald. 29 mei 1914, dr. van Roelof en Eelkje Boonstra; tr. 2e Leeuwarden 1 mei 1918 Paulina Lubberts, geb. Leeuwarden 16 juni 1862, huishoudster (1918), † Leeuwarden 16 juli 1936, dr. van Antonius en Dieuwke de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lieuwe van der Zwaan, geb. Leeuwarden 3 jan. 1879, † ald. 1 febr. 1882.
2. Roelofke van der Zwaan, geb. Leeuwarden 25 febr. 1880, zonder beroep (1934), † Ginneken en Bavel 4 nov. 1934, tr. Leeuwarden 23 dec. 1911 Douwe Hoekstra.
3. Berber van der Zwaan, geb. Leeuwarden 27 jan. 1882, tr. Leeuwarden 26 nov. 1910 Jan van der Neut, geb. Bergen op Zoom 14 febr. 1868, zonder beroep (1943), † Groningen 1 april 1943, zn. van Willem en Johanna de Jong en wedr. van Gerritje Maria van der Vliet.
4. Lieuwe van der Zwaan, geb. juni 1886.
5. Eelkje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 27 juni 1890, verpleegster (1924).
6. Lieuwe van der Zwaan, geb. Leeuwarden 16 okt. 1895.

Vd. Trijntje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 16 dec. 1855, † ald. 19 april 1945, tr. Leeuwarden 2 juni 1894 Willem Holtring.
Haar zoon:
Lieuwe van der Zwaan, geb. Leeuwarden 25 mei 1886, † Leeuwarden 10 sept. 1886.
 
VIa. Eelke van der Zwaan, geb. Leeuwarden 26 jan. 1870, directeur Van Gend en Loos (1903), tr. IJlst 9 juni 1895 Dieuwke de Jong, geb. IJlst 23 jan. 1872, dr. van Wiebe en Lieuwkje van Houten.
Uit dit huwelijk:
1. Lieuwkje van der Zwaan, geb. Leeuwarden 26 febr. 1896.
2. Johan Hendrik, volgt VIIa.
3. Augusta Huberdina van der Zwaan, geb. Hengelo 4 maart 1901, verpleegster, tr. Amsterdam 4 sept. 1935 (door echtsch. ontbonden ald. 12 maart 1957) Leon van Leer, geb. Amsterdam 16 sept. 1900, † ald. 6 aug. 1974, gesch. echtg. van Betje Bing.

VIb. Johan Philip van der Zwaan, geb. Leeuwarden 20 maart 1872, smid (1892), werkman (1922, 1924, 1925, 1930), † Amsterdam 3 april 1962, tr. Amsterdam 27 nov. 1895 Adriana Johanna Vrijhoeven, geb. Amsterdam 7 okt. 1873, † ald. 28 dec. 1942, dr. van Adriaan en Hermina Maria Huenders.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan, volgt VIIb.
2. Anna Juliana van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 jan. 1898, dienstbode, † Amsterdam 30 okt. 1991, tr. Amsterdam 6 febr. 1924 Bernardus Joannes Notmeijer, geb. Amsterdam 29 juli 1896, expeditieknecht (1924), † Amsterdam 30 maart 1949, zn. van Bernardus Joannes en Maria Alijda Sluijter.
3. Hermina Maria van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 okt. 1899, verpakster, tr. Amsterdam 7 jan. 1925 Pieter Leonard Belmer, geb. Amsterdam 29 april 1898, werkman (1925), zn. van Christianus Johannes en Froukje Ronner.
4. Simon Peter van der Zwaan, geb. Amsterdam 29 nov. 1901, † ald. 30 sept. 1907.
5. Johan Philip, volgt VIIc.
6. NN van der Zwaan, geb. Amsterdam 13 sept. 1906, † ald. 13 sept. 1906.
7. Adriana Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 4 sept. 1907, hulphuishouding (1933), † 7 dec. 1997, begr. Hilversum, tr. NN Kreuning.
8. Guurtje van der Zwaan, geb. Amsterdam 1 april 1910, tr. Amsterdam 5 nov. 1930 Willem Pieter Pannegieter, geb. Amsterdam 29 maart 1900, venter (1930), zn. van Pieter Dirk Hendrik en Antje Visser.
9. Maria Adriana van der Zwaan, geb. Amsterdam 18 dec. 1916, † Delft 24 febr. 2004, tr. Amsterdam 1 nov. 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 15 maart 1952) Willem Hendrik Ruijtenbeek, geb. Amsterdam 3 jan. 1914, † ’s-Gravenhage 23 maart 1985, zn. van Jan Hendrik en Adriana Wilhelmus.

VIc. Jakob Johannes van der Zwaan, geb. Leeuwarden 14 okt. 1873, werkman (1893, 1923, 1926), † Amsterdam 14 april 1946, tr. Amsterdam 23 nov. 1898 Cornelia Gerardina Elout, geb. Amsterdam 1 febr. 1878, dr. van Gerrit Cornelis en Dina Mellema.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Pieter Cornelis van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 aug. 1899, † ald. 20 april 1900.
2. Dina Hendrika Cornelia van der Zwaan, geb. Rotterdam 2 april 1901, † Amsterdam 18 maart 1990, tr. 1e Amsterdam 2 mei 1923 Hendrik Struijs, geb. Amsterdam 1898, dokwerker (1923), † vóór dec. 1930, zn. van Hendrik en Arnolda Staartjes; tr. 2e Amsterdam 17 dec. 1930 Johannes Nicolaas Burgemeester, geb. Amsterdam 19 dec. 1898, meubelmaker (1930), † Alkmaar 19 aug. 1959, zn. van Maria Hendrika Burgemeester.
3. Jacoba Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 1 jan. 1904, † ald. 29 juni 1976, tr. Amsterdam 25 jan. 1926 Simon Derks, geb. Amsterdam 26 dec. 1901, werkman (1926), † Amsterdam 20 dec. 1955, zn. van Anna Maria Elisabeth Derks.
4. Rijna Wicherdina van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 juni 1906, † ald. 7 nov. 1984, tr. Amsterdam 6 jan. 1926 (door echtsch. ontbonden ald. 25 april 1973) Jacob Altelaar, geb. Amsterdam 15 april 1901, havenarbeider (1926), zn. van Jan en Willemke van der Rijt.
5. Gerrit Cornelis, volgt VIId.
6. Jan Frederik van der Zwaan, geb. Amsterdam 1 dec. 1909, † ald. 13 dec. 1909.
7. Cornelia Wilhelmina van der Zwaan, geb. Amsterdam 8 dec. 1910.
8. Anna Juliana van der Zwaan, geb. Amsterdam 27 dec. 1912, † Almere 28 okt. 2003, tr. Amsterdam 23 dec. 1942 Frans Christiaan Koehler, geb. Amsterdam 16 okt. 1917, † Almere 6 aug. 1995, zn. van Hendrik Wilhelm en Hendrika Aaltje Tamminga.

VId. Simon Pieter van der Zwaan, geb. Leeuwarden 30 okt. 1875, varensgezel (1894), werkman (1900), havenarbeider (1924), bootwerker (1928), † Amsterdam 17 juli 1943, tr. Amsterdam 1 aug. 1900 Guurtje Buikema, geb. Amsterdam 27 febr. 1881, † ald. 17 juli 1943, dr. van Koenraad en Marijtje Maarleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad, volgt VIIe.
2. Anna Juliana van der Zwaan, geb. Amsterdam 19 dec. 1902, † ald. 23 juli 1978, tr. Amsterdam 10 dec. 1924 Jacobus Hendricus Sijmens, geb. Amsterdam 27 juli 1899, bankwerker (1924), † Amsterdam 16 jan. 1959, zn. van Hendrik en Maria Theresia Evers.
3. Simon Pieter, volgt VIIf.
4. Johan Philip van der Zwaan, geb. Amsterdam 24 juli 1908, † ald. 27 aug. 1909.

VIIa. Johan Hendrik van der Zwaan, geb. Leeuwarden 16 mei 1897, montage inspecteur (1931), † Hengelo 21 okt. 1931, tr. Amersfoort 15 juli 1924 Maria Elisabeth Gerardina Wessels, geb. Amersfoort 4 juni 1901, dr. van Gerrit en Maria Elisabeth Rolaff.
Uit dit huwelijk:
Johan Hendrik van der Zwaan, geb. Hengelo 24 okt. 1925.

VIIb. Adriaan van der Zwaan, geb. Amsterdam 20 sept. 1896, leerling machinist NS (1922), tr. Amsterdam 7 juni 1922 Maria Charlotte Sattelmeijer, geb. Amsterdam 25 nov. 1890, zonder beroep (1922), † Blaricum aug. 1969, dr. van Herman Johannes en Wilhelmina Kok.
Uit dit huwelijk:
1. Adriana Johanna van der Zwaan, geb. Amsterdam 20 maart 1923.
2. Johan Philip van der Zwaan, geb. Arnhem 25 juni 1931.

VIIc. Johan Philip van der Zwaan, geb. Amsterdam 26 april 1904, venter (1931), ijsbereider, † Amsterdam 27 juni 1990, tr. Amsterdam 30 april 1931 Jacobina Jantina Tonkes, geb. Uithuizen 14 maart 1905, † Amsterdam 19 juli 1960, dr. van Wolter en Wilhelmina Smit.
Uit dit huwelijk:
NN van der Zwaan, geb. Amsterdam 20 okt. 1936, † ald. 20 okt. 1936.

VIId. Gerrit Cornelis van der Zwaan, geb. Amsterdam 25 april 1908, bootwerker, classificeerder, tr. Dortmund (Duitsland) 21 juli 1945 Maria Elisabeth Kout.
Uit dit huwelijk:
Clemens Johannes van der Zwaan.

VIIe. Coenraad van der Zwaan, geb. Amsterdam 6 april 1901, havenarbeider (1924), tr. Amsterdam 10 dec. 1924 Willemijntje Belderink, geb. Amsterdam 26 mei 1903, dr. van Hendrik Johannes en Clara Cecilia Flint.
Uit dit huwelijk:
1. Simon Pieter van der Zwaan, geb. Amsterdam 22 aug. 1925, bankwerker.
2. Clara Cecilia van der Zwaan, geb. Amsterdam 16 mei 1928.

VIIf. Simon Pieter van der Zwaan, geb. Amsterdam 2 dec. 1905, asbestbewerker (1928), havenarbeider, † Amsterdam 16 juli 1984, tr. Amsterdam 27 juni 1928 Alida Bensch, geb. Amsterdam 5 maart 1905, dr. van Bernardus en Jaantje Ringeling.
Uit dit huwelijk:
1. Jaantje van der Zwaan.
2. Guurtje van der Zwaan.
3. Simon Pieter van der Zwaan.